Intre 5.000 si 200.000 euro pentru microintreprinderi in mediul rural

Intre 5.000 si 200.000 euro pentru microintreprinderi in mediul rural

Sprijin financiar nerambursabil intre 5.000 si 200.000 euro pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor in zona rurala prin Masura 312 de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. Microintreprinderile si persoanele fizice din mediul rural sunt beneficiarii eligibili ai acestui program si pot depune proiectele pana in data de 28 Septembrie 2012.

Detaliile programului

1. Durata sesiunii

 • 3 – 28 Septembrie 2012

 

2. Obiectivele programului

 • Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
 • Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole;
 • Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi;
 • Crearea de micro-intreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
 • Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
 • Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
 • Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

3. Beneficiari eligibili

A. Micro-intreprinderile – din sectoarele non-agricole cu sediul in spatiul rural:

 • Societati comerciale cu capital social privat: SNC , SCS , SRL, SA;
 • Societati cooperative mestesugaresti de gradul I;
 • Societati cooperative de consum de gradul I;
 • Intreprindere individuala;
 • Intreprindere familiala;
 • Persoană Fizica Autorizata.

B. Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata, intreprindere familiala sau intreprindere individuala si sa functioneze ca microintreprinderi.

4. Conditii minime obligatorii

 • Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru);
 • Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate;
 • Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 11 ani de la data depunerii cererii de finantare;
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte toate acordurile si avizele necesare investitiei;
 • Beneficiarul trebuie sa faca dovada capacitatii si sursei de cofinantare pentru contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, prin:
  • a)Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii Cererii de Finantare, in cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) si prin certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte;
  • sau
  • b) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii in cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: granturi, sponsorizari, donatii, insotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o;
  • sau
  • c) Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte;
  • sau
  • d) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de finantare si contractul de credit vizat de banca, in cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca;
  • sau
  • e) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii.

Atentie !

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (startup) dacă este înfiinţată în anul depunerii   Cererii de Finanţare  sau dacă nu a înregistrat activitate (venituri) până în momentul depunerii acesteia, dar nu  mai mult de 3 ani fiscali.

5. Tipuri de proiecte eligibile

a. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:

 • Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
 • În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);
 • Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

b. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

c. Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:

 • Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
 • Servicii de conectare şi difuzare internet;
 • Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar- veterinare;
 • Servicii medicale;
 • Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.

d. Investiţii în producerea de energie regenerabilă

 • Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

In cadrul acestui program sunt eligibile aproximativ trei sute de activitati economice. Pentru a afla lista completa cu activitatile eligibile va recomandam sa consultati anexa atasata – Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul masurii 312.

6. Cheltuieli eligibile

 • Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv pentru efectuarea activităţii vizate de proiect- precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);
 • Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora;
 • Investitii in producerea de energie regenerabila (achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibili).

7. Bugetul apelului de proiecte este 134.668.992 euro

8. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este  intre 5.000 euro si 200.000 euro

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 85% din totalul cheltuielilor eligibile numai pentru activitatile productive  incluse in codurile CAEN cuprinse in Anexa 9B –„Lista codurilor CAEN de productie de bunuri si de pana la 70% pentru celelalte tipuri de activitati si nu va depasi:

 • 50.000 Euro/ proiect, dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
 • 100.000 Euro/ proiect, pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
 • 200.000 Euro/ proiect, pentru alte micro-întreprinderi.

9. Durata de implementare si finalizare a proiectelor

 • Durata de implementare este de maxim 36 de luni pentru proiecte care prevad lucrari de constructii/montaj si maxim 24 de luni pentru proiecte de achizitii simple.

 

10. Recomandari

Pentru a obtine un punctaj cat mai bun la depunerea proiectului se recomanda ca:

 • Prin proiect sa creeze cate un loc de munca la fiecare 25.000 Euro finantare nerambursabila solicitata;
 • Proiectele sa fie realizate de catre microintreprindere/persoana fizica, cu asociat unic, cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului sau femeie indiferent de varsta;
 • Micro-intreprinderile sa fie Start-up-uri (microintreprinderi nou infiintate) ce vizeaza activitati non-agricole productive;
 • Prin proiect sa se achizitioneze echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii;
 • Prin proiect sa se promoveze activitati mestesugaresti si de artizanat;
 • Proiecte care sa vizeze dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale.

11. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.apdrp.ro.

Varianta pdf a rezumatului acestui program poate fi descarcata de aici.

Este foarte important ca inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18Comments are closed.