Finantare de pana la 200.000 Euro pentru investitiile in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole

Finantare de pana la 200.000 Euro pentru investitiile in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole

Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data deschiderii sesiunii 28 Iulie 2016

2. Obiectivele finantarii

 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural
 • Cresterea numarului de activitati neagricole desfasurate in zonele rurale
 • Dezvoltarea activitatilor neagricole existente
 • Crearea de locuri de munca
 • Cresterea veniturilor populatiei rurale
 • Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban
 • Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati neagricole in vederea cresterii veniturilor  si crearii de alternative ocupationale

3. Beneficiari eligibili

 • Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura sunt:
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural.
  • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
 • Categoriile de solicitanti eligibili, in functie de forma de organizare sunt:
  • Persoana fizica autorizata;
  • Intreprindere individuala;
  • Intreprindere familiala;
  • Societate in nume colectiv – SNC;
  • Societate in comandita simpla – SCS;
  • Societate pe actiuni – SA;
  • Societate in comandita pe actiuni – SCA;
  • Societate cu raspundere limitata – SRL;
  • Societate comerciala cu capital privat;
  • Societate agricola;
  • Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1;
  • Cooperativa agricola de grad 1

Atentie!

 • O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atentie!

 • Microintreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start ups) trebuie sasi desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural, punctul/punctele de lucru pentru activitatile aferente investitiei finantate prin proiect, trebuie sa fie amplasate in spatiul rural.

Atentie!

 • Pentru o intreprindere nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.
 • In cadrul sub-masurii, solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub‐masura.
 • Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatiul rural.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei.
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative.

Atentie!

 • Spatiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritoriala, comuna fiind cea mai mica unitate administrativ-teritoriala, nivel NUTS 5.

Solicitantul acestei sub-masuri de investitii trebuie sa respecte urmatoarelor conditii:

 • solicitantul care a avut calitatea de beneficiar al programelor SAPARD si/sau al FEADR si este inregistrat in registrul debitorilor AFIR trebuie sa achite integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractului de finantare.
 • solicitantul care s‐a angajat la depunerea Cererii de Finantare prin declaratie pe propria raspundere, ca va prezenta la data semnarii contractului dovada cofinantarii private si/sau proiectul tehnic si nu prezinta aceste documente la data prevazuta in notificarea AFIR, poate redepune/depune proiect incepand cu sesiunea continua a anului urmator.

5. Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru urmatoarele cheltuieli eligibile:

 • a) constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor.
 • b) achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi.
 • c) investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Atentie!

 • Cheltuielile legate de achizitia in leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar in cazul in care  leasingul ia forma unui leasing financiar si prevede obligatia beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Atentie!

 • Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile si vor fi decontate proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului.
 • Prin exceptie, cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.
 • Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructiimontaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii, altele decat cele referitoare la constructii montaj.

Atentie!

 • Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:
  • Ambulanta umana
  • Autospeciala pentru salubrizare
  • Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime
  • Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu ‐ exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat.
  • Masina de maturat carosabilul
  • Auto betoniera
  • Autovidanja
  • Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).

Ambulanta veterinara, masina de transport funerar sunt eligibile cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N24 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina.
 • sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect.
 • in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Atentie!

 • Aceste mijloace de transport trebuie sa fie numai de tipul autosasiu.
 • Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finantare.

Atentie!

 • In cazul proiectelor prin care se propune achizitia de echipamente de agrement solicitantul/beneficiarul are obligatia de a utiliza echipamentele achizitionate numai in scopul deservirii activitatilor propuse prin proiect si numai in aria geografica descrisa in Studiul de fezabilitate.

Atentie!

 • In ariile naturale protejate nu sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate.

6. Investitiile pentru care puteti primi finantare

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub‐masurii sunt:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie  si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat  si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Furnizarea de servicii de ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv constructii, reconstructii  si/sau modernizarea spatiilor  si zonelor aferente desfasurarii activitatilor;
 • Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil:

 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% in urmatoarele cazuri
  • - pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitarveterinare si agroturism
  • - pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole.

Pentru fermieri intensitatea sprijinului nerambursabil este de 90%, in cazul in care acestia sunt:

 • a)     persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) care desfasoara activitatea agricola (codul CAEN autorizat sa fie aferent unei activitati agricole), inregistrate in registrul APIA /ANSVSA / Registrul agricol, cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare si solicitantul a obtinut venit brut din care veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venit brut in anul precent depunerii Cererii de Finantare.
 • b)  persoane juridice micro intreprinderi si intreprinderi mici care desfasoara activitatea agricola (codul CAEN autorizat sa fie aferent unei activitati agricole), inregistrate in registrul APIA /ANSVSA / Registrul agricol cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare si solicitantul a obtinut venituri din exploatare, din care veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare in anul precent depunerii Cererii de Finantare.

Atentie!

 • Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin aceasta submasura este de 10.000 euro, aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului.
 • In cazul in care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finantare depusa pe submasura 6.4, sar depasi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (intreprindere unica), proiectul va fi declarat neeligibil.

8. Durata de implementare

Durata de executie a contractului de finantare este de maximum:

 • 36 de luni (3 ani ) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj
 • 24 de luni (2 ani) pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de bunuri/ utilaje, instalatii,echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate.

9. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.afir.info/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri poate fi descarcata de aici descarcata cat si lista de Coduri CAEN eleigibila aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52Comments are closed.