Finantare nerabursabila de pana la 1.000.000 euro pentru crearea si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Finantare nerabursabila de pana la 1.000.000 euro pentru crearea si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilorDetaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data de lansare a sesiunii este …….    2016

2. Obiectivele finantarii

 • Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive.
 • Sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale.

3. Beneficiari eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul acestei linii de finantare sunt:

 • Societatile care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, respectiv:
  • a)     microintreprinderi – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  • b)    intreprinderi mici – au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
  • c)     intreprinderi mijlocii – au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.
 • Intreprinderile  mijlocii non-agricole din mediul rural.

Atentie!

 • Sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile.

4. Conditii minime de eligibilitate

 • Eligibilitatea solicitantului
  • Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia
   • La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) in care doreste sa realizeze investitia/proiectul trebuie declarat si autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.
    • Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizarii investitiei (investitie initiala constand in crearea unei unitati noi), solicitantul se va angaja ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru si/sau sa autorizeze clasa CAEN vizata de investitie, la locul de implementare.
   • Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN. In cazul in care investitia presupune achizitia unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura si functiile sale, poate fi exploatat in desfasurarea inclusiv a unor activitati adiacente, ce apartin unor domenii de activitate distincte/ adiacente, clasa CAEN vizata de proiect este reprezentata de ”domeniul principal”, respectiv domeniul in care bunul respectiv este utilizat in mod preponderent.
   • Intreprinderile mijlocii din mediul rural trebuie sa fi desfasurat activitate non-agricola.
  • Solicitantul a desfasurat activitate in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie pe o perioada de cel putin 3 ani calendaristici inainte de depunerea cererii de finantare, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in aceasta perioada si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare. Criteriul privind profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a solicitantului.
  • Solicitantul a obtinut venituri din exploatare in domeniul (clasa CAEN) vizat de investitie in fiecare din ultimele 3 exercitii financiare incheiate.
  • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 5, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
  • Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura:
   • a) contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului, respectiv:
    • contributia la valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de stat regional (in conformitate cu intensitatea maxima aplicabila in functie de categoria IMM si regiunea de dezvoltare in care se realizeaza investitia)
    • contributia la valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin ajutor de minimis (minimum 10%)
   • b) finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul
   • c) resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
  • Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere:
   • a) Se afla in stare de faliment/ insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate), si-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
   • b) Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile de la punctul a);
   • c) Este in dificultate, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.
   • d) A fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
  • Reprezentantul legal care isi exercita atributiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selectie si contractare, nu se afla intr-una din situatiile de mai jos:
   • a) este subiectul unui conflict de interese, definit in conformitate cu prevederile nationale/ comunitare in vigoare, sau se afla intr-o situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivitatii si impartialitatii procesului de evaluare selectie, contractare si implementare a proiectului;
   • b) se afla in situatia de a induce grav in eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare si selectie, prin furnizarea de informatii incorecte in cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrul POR;
   • c) se afla in situatia de a incerca/ de a fi incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisiile de evaluare si selectie sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare si selectie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrul POR;
   • d) a suferit condamnari definitive in cauze referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
  • Locul de implementare a proiectului
  • a) Locul de implementare a proiectului este situat in:
   • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri non-agricole.
   • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole.
  • Atentie!
   • Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.
   • Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov.
  • b) La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru).
  • c) Solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depunerii cererii de finantare, precum si pe perioada de evaluare, selectie si contractare:
   • Pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare).
   • In plus, imobilul (teren si/sau cladiri):
    • este liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului
    • nu face obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti
    • nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.
   • Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locatiune. Spatiul destinat implementarii proiectului este, de regula, imobilul (terenul si constructia) in care activele achizitionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de productie) sunt instalate, montate si/sau in care aceste bunuri sunt utilizate.
  • d) Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinta cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada care acopera inclusiv perioada de trei ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.
  • e) Nu sunt eligibile investitiile care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii.

Eligibilitatea proiectului

 • Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului.
  • Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (clasa CAEN).
 • Tipuri de investitii eligibile
  • Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii finantabile prin ajutor de stat regional in active corporale. Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis si/sau a investitiilor finantabile prin ajutor de stat regional in active necorporale.
 • (pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii) Proiectul propus prin cererea de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.
 • Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

 • Investitii finantabile prin ajutor de stat regional sunt:
  • Investitii in active corporale:
   • lucrari de construire/modernizare si extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
   • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data lansarii apelului de proiecte.
   • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
  • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Sunt eligibile si investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica, achizitii publice, e-licitatie, facturarea electronica, customer service, aprovizionare electronica, magazin electronic, piata unui tert, furnizor de servicii cu valoare adaugata pentru canalele de comert electronic, plata electronica, etc.

Atentie!

 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii in active necorporale.
 • Investitiile finantabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar daca reprezinta investitie initiala.

Investitii finantabile prin ajutor de minimis sunt:

 • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 • Investitii specifice procesului de internationalizare (participarea la targuri, misiuni comerciale si expozitii internationale).

Atentie!

 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii finantabile prin ajutor de minimis .
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ investitii demarateinainte de semnarea contractului de finantare.

6. Cheltuieli eligibile

 • Categorii de cheltuieli eligibile, finantabile prin ajutor de stat regional:
  • Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
   • 1.1.Amenajarea terenului
   • 1.2.Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala .
  • Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
   • Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale,etc.
  • Capitolul 3. Cheltuieli pentru investitia de baza
   • 3.1.Constructii si instalatii – se cuprind cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor.
   • 3.2.Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora:
    • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, etc.
    • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
    • Atentie!
     • Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor de transport tehnologic.
     • Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar.
   • 3.3.Active necorporale – se cuprind:
    • Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.
    • Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line (achizitionarea de aplicatii electronice pentru cataloage electronice, achizitii publice, e-licitatie, facturarea electronica, customer service, aprovizionare electronica, magazin electronic, piata unui tert, furnizor de servicii cu valoare adaugata pentru canalele de comert electronic, plata electronica, etc.).
  • Capitolul 4. Alte cheltuieli
   • 4.1.Organizare de santier
    • Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.
    • Cheltuieli conexe organizarii de santier.
   • 4.2.Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 3. ”Cheltuieli pentru investitia de baza”, punctul 3.1. ”Constructii si instalatii”.
 • Categorii de cheltuieli eligibile, finantabile prin ajutor de minimis:
  • Capitolul 5. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
   • 5.1.Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.
   • 5.2.Obtinere avize, acorduri, autorizatii – se includ cheltuielile pentru:
    • obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
    • obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
    • obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;
    • obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
    • intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;
    • obtinerea acordului de mediu;
    • obtinerea avizului P.S.I.;
    • comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare;
    • alte avize, acorduri si autorizatii.
   • 5.3.Proiectare si inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie
   • Atentie!
    • Pentru lucrarile de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrarilor la obiective incepute si neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnica.
    • Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor/ reabilitarilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
   • 5.4.Consultanta – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
    • plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare/ a planului de afaceri;
    • plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie;
    • plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii.
   • 5.5.Asistenta tehnica – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
    • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);
    • plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.
  • Capitolul 6. Cheltuieli cu activitati specifice prioritatii de investitie
   • 6.1.Cheltuieli cu activitati de certificare a produselor, serviciilor, proceselor
   • 6.2.Cheltuieli cu activitati de certificare a sistemelor de management
   • 6.3.Cheltuieli cu activitati de internationalizare, in limita a 45000 lei, fara TVA
    • participarea la targuri (taxa de participare, inchiriere stand, transport delegati, cazare pe perioada targului, transport mostre si materiale promotionale, promovare pe mediile oferite de targ cu ocazia targului, depozitare mostre si materiale promotionale pe perioada targului);
    • participarea la misiuni comerciale si expozitii internationale (transport delegati, cazare pe perioada misiunii).
  • Capitolul 7. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului – sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei fara TVA.
  • Capitolul 8. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – sunt eligibile in limita a 5000 lei fara TVA, trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv).

Atentie!

  • Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

 • Valoarea finantarii nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.
 • Contributia proprie minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este in conformitate cu regulile privind ajutorul de stat si de minimis aplicabile.
  • Contributia la cheltuielile eligibile finantabile prin ajutor regional, in limita intensitatii ajutorului de stat regional stabilita in functie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul careia se implementeaza proiectul finantat), precum si de tipul solicitantului (respectiv incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii).
  • Contributia la cheltuielile eligibile finantabile prin ajutor de minimis, in limita a 90% din valoarea acestora.
 • Astfel, valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata si acordata se determina aplicand, la valoarea cheltuielilor eligibile finantabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maxima a ajutorului, aplicabila categoriei IMM si regiunii in care se implementeaza proiectul, conform tabelului de mai jos.

Regiunea de dezvoltare

Nord Est

Sud Est

Sud

Muntenia

Sud Vest

Oltenia

Vest

Nord Vest

Centru

Intreprinderi mijlocii

60%

60%

60%

60%

45%

60%

60%

Intreprinderi mici si microintreprinderi

70%

70%

70%

70%

55%

70%

70%

8. Durata de implementare

 • Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste data de 31.12.2023. Perioada de implementare a activitatilor proiectului se refera atat la activitatile realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cat si la activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului si nu depaseste data de 31.12.2023.
 • Termenul de realizare a investitiei initiale il reprezinta finalul exercitiului financiar ulterior anului in care se finalizeaza implementarea proiectului.

9. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.afir.info/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri poate fi descarcata de aici cat si  lista de Coduri CAEN eligibila aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52Comments are closed.