50.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

50.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

Pana la 50.000 euro pe proiect, alocati in  Iunie 2013, pentru modernizarea exploatatiilor agricole prin programul FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala), Masura 121, “Modernizarea exploatatiilor agricole”.

1. Durata sesiunii

 • Iunie 2013

2. Obiective

 • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 • Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

3. Beneficiari eligibili

Beneficiarii acestui program sunt fermierii, respectiv persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole – activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 50 UDE și care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica;
 • Persoana fizica autorizata;
 • Intreprinderi individuale;
 • Intreprinderi familiale;
 • Societate pe actiuni – SA;
 • Societate cu raspundere limitata – SRL;
 • Societate agricola;
 • Societate cooperativa agricola;
 • Grup de producatori constituit conform OG nr. 37/2005;
 • Cooperativa agricola.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • sa fie persoana fizica sau juridica romana cu capital 100 % privat;
 • capitalul/ actionariatul solicitantului eligibil poate fi atat integral din Romania cat si mixt sau integral strain;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

4. Conditii minime de eligibilitate

 • Proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei si sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei;

Pentru ca un proiect sa fie considerat ca fiind in acord cu potentialul agricol al zonei, cel putin 75% din structura plantelor de cultura sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie sa se incadreze in zona cu potential mediu si/ sau ridicat.


 • Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul.
 • Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei si  va prezenta la depunerea Cererii de finantare sursa cofinantarii:
  • a) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data
  • depunerii cererii de finantare, in cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) sau prin certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte;
  • b) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii cererii de finantare, in cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: granturi, sponsorizari, donatii, insotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat‐o;
  • c) extras de cont bancar și Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte;
  • d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de finantare si Contractul de credit vizat de banca, in cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca;
  • e) scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puțin 120 zile.
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei in vigoare din domeniul: sanitar‐veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu, necesare realizarii investitiei in cadrul proiectului.

5. Tipuri de proiecte si cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor;
 • Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
 • Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita‐de‐vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
 • Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
 • Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
 • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
 • Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
 • Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
 • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc (Numai daca 50% din materia prima este produsa in ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din Anexa I la Tratatulde Instituire a CE, iar agricultura reprezinta și ramane activitatea de baza);
 • Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
 • Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
 • Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect, urmatoarele:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare),
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 • Mijloace de transport animale,
 • Mijloace de transport albine.

ATENȚIE!

 • Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile
 • Utilitatile aferente trebuie sa fie asigurate prin proiect, dintro sursa existenta sau de la terti.

In cadrul acestui program sunt eligibili solicitantii care au ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respective codul CAEN 01xx.

6. Durata implementării şi finalizării proiectului

Durata de implementare este de maxim 36 de luni pentru proiecte care prevad lucrari de constructii/montaj si maxim 24 de luni pentru proiecte de achizitii simple.

5. Bugetul apelului de proiecte este 50.000.000 euro

6. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este  intre  5.000 euro si 50.000 euro

Finantarea nermbursabila poate fi intre 40%70 % din valoarea eligibila a investitiilor, dar nu va putea depasi urmatoarele praguri, in functie de sectorul exploatatiei:

In cazul proiectelor care NU prevad producerea si utilizarea energiei regenerabile:

 • Sectorul Zootehnic, maxim 50.000 Euro, cu o pondere a sprijinului  nerambursabil de 40%;
 • Sectorul Vegetal, maxim 50.000 Euro, cu  o pondere a sprijinului nerambursabil de 40%;
 • Proiectele depuse de beneficiarii masurii 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”, maxim 50.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de 40%.

Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:  minim 40%, la care se adauga:

 • 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare;
 • 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000
 • 10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizarii şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinata investitţilor in aceste doua tipuri de operatiuni.

In cazul proiectelor care prevad producerea si utilizarea energiei regenerabile:

 • Sectorul Zootehnic, maxim  50.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de 40%;
 • Sectorul Vegetal, maxim 50.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de 40%.

In cazul proiectelor care apartin unei forme asociative:

 • Proiecte care deservesc majoritatea membrilor acesteia, maxim 50.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de 40%.

8. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1967&lang=RO

Varianta pdf a rezumatului acestui program poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18
Comments are closed.