Bani europeni in vederea eficientizarii consumului energetic pentru consumatorilor industriali: 200.000 euro finantare nerambursabila

Bani europeni in vederea eficientizarii consumului energetic pentru consumatorilor industriali: 200.000 euro finantare nerambursabilaDetaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data si ora de deschidere a apelului de proiecte este 15.07.2016
 • Data si ora incepere depunere de proiecte: 15.09.2016, ora 10
 • Data si ora inchidere depunere de proiecte: 15.06.2017, ora 10

2. Obiectivele finantarii

Aceasta masura promoveaza actiuni orientate spre implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie a marilor consumatori industriali.

Rezultatul urmarit prin promovarea proiectelor in cadrul acestui obiectiv specific este:

 • Capacitate intarita a producatorilor industriali de a identifica si implementa masuri de eficienta energetica prin introducerea de sisteme de monitorizare, in vederea inregistrarii de economii in consumul de energie si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatilor sprijinite.

Alte rezultate secundare la nivelul consumatorilor industriali care vor implementa aceste masuri sunt:

 • Contorizare avansata in interiorul proceselor tehnologice, pe toate fluxurile de energie (electrica, termica, apa, aer comprimat, etc.) in vederea cunoasterii pierderilor de energie si a potentialului de economisire si de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea eficientei pentru masurile de crestere a eficientei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului;
 • Promovarea unui instrument de masura on-line a efectelor pozitive ale aplicarii masurilor de eficienta energetica si un efect de incurajare a multiplicarii acestor aplicatii la nivelul industriei.

3. Beneficiari eligibili

 • Societatile comerciale din industrie, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mari consumatoare de energie (cu consumuri de peste 1.000 tep/an), pentru care conform Legii 121/2014 privind eficienta energetica este necesara implementarea unor masuri de imbunatatire a eficientei energetice.

4. Conditii minime de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantului

 • Solicitantul este societate legal constituita in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania.
 • Solicitantul este societate comerciala din industrie (deruleaza activitati economice eligibile din sectoare aferente SECTIUNII B – Industria extractiva si SECTIUNII C – Industria prelucratoare, definite conform codificarii CAEN Rev. 2),  cu consumuri de peste 1.000 tep/an.

Atentie!

  • Se va lua in considerare codul CAEN al activitatii pentru care solicitantul intentioneaza sa acceseze fonduri in cadrul Obiectivului Specific 6.2.
 • Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
 1. 1. este in incapacitate de plata, in stare de insolventa conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
 2. 2. este in stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute anterior;
 3. 3. nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, si bugetului local in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania;
 4. 4. Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnari definitive datorate unei conduite prefesionale indreptata impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
 5. 5. Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 6. 6. face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna.
 • Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii UIP, nu se afla in situatie de conflict de interese, astfel cum este definit de legislatia nationala.
 • Solicitantul demonstreaza capacitate de management de proiect, prin informatii privind Unitatea de Implementare a Proiectului.
 • Solicitantul demonstreaza capacitate tehnica, pentru sustinerea activitatilor proiectului. In cazul in care beneficiarul implementeaza el insusi o parte sau toate activitatile proiectului, trebuie sa dovedeasca faptul ca detine personal calificat (cel putin 3 ani experienta in domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfasoara).
 • Solicitantul demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului printr-o cifra de afaceri inregistrata in cel putin unul din ultimii trei ani, in valoare minim egala cu valoarea grantului solicitat. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind cifra de afaceri, trebuie sa dovedeasca accesul la o linie de credit valabila pe durata de implementare a proiectului in valoare minim egala cu contributia proprie din proiect, printr-o scrisoare de intentie emisa de o institutie bancara.
 • Solicitantul a inregistrat profit net sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat.
 • Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat intreprinderea/intreprinderea unica in ultimii 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare), cumulata cu valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate in conformitate cu prevederile prezentului ghid, trebuie sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro la data acordarii ajutorului.
 • Solicitantul se angajeaza sa aplice masurile de imbunatatire a eficientei energetice stabilite pe baza informatiilor obtinute din sistemul de monitorizare propus prin proiectul pentru care se solicita finantare prin Obiectivul Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, in termen de maximum 5 ani de la finalizarea proiectului.
 • Solicitantul respecta prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica de transmitere a declaratiei de consum total de energie si a chestionarului de analiza energetica la ANRE, a programului de imbunatatire a eficientei energetice, precum si numirea unui manager energetic atestat.
 • Finantarea solicitata nu se incadreaza in categoriile de ajutoare mentionate mai jos:
 • 1. ajutor destinat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
 • 2.ajutor destinat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
 • 3.ajutor destinat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
  • - atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;
  • -  atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari.
 • 4.ajutor privind dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
 • 5. ajutor destinat activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • 6. ajutor conditionat de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
 • 7. ajutor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri acordate societatilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele unor terti sau contra cost;
 • 8.ajutor pentru fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun.

Atentie!

  • „productia primara de produse agricole” inseamna productia de produse enumerate in anexa I la Tratatul UE (produse ale solului si ale cresterii animalelor, fara a se mai efectua o alta operatiune de modificare a naturii produselor respective).
  • „prelucrarea produselor agricole” inseamna orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare;
  • „comercializarea produselor agricole” inseamna detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.

Eligibilitatea proiectului

 • Proiectul  trebuie sa fie localizat in regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru.
 • Nu sunt propuse operatiuni care sunt incheiate in mod fizic sau implementate integral, indiferent daca toate platile aferente au fost efectuate, iar contributia publica relevanta a fost platita beneficiarilor la momentul depunerii cererii de finantare, in conformitate cu alin.6, art 65 din Regulamentul UE nr. 1303/2013.
 • Proiectul pentru care se solicita finantare nu a mai beneficiat de finantare din fonduri publice, altele decat cele ale solicitantului, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie), dupa caz
 • Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarii durabila, achizitiile publice (inclusiv daca sunt incluse activitati care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informare si publicitate si ajutorul de stat.
 • Pentru terenul/cladirea/infrastructura pe care sunt amplasate echipamentele de monitorizare, afectate de investitie, solicitantul detine dreptul de proprietate/concesiune/ folosinta pe o perioada de cel putin cinci ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului si are dreptul de a realiza lucrarile prevazute prin proiect.

De asemenea, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • Nu sunt afectate de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului;
 • Nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica;
 • Nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

Urmatoarele activitati prevazute in proiect pot fi eligibile:

 • 1. Achizitionarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:
  • Instalatii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la intreprinderi din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, in scopul de reducere imediata a pierderilor si cuantificarea potentialului de economisire si de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea eficientei pentru masurile de crestere a eficientei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului, inclusiv:
   • - Sisteme de monitorizare (hardware si software): senzori pentru instrumente de masura si/sau instrumente de masura si dispozitive de control pentru date de proces industrial;
   • -  RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din camp, sistem de comunicare date; statie;
   • -  Sistem de comunicare date;
   • -  Statie master (statia la care ajung toate comunicatiile si care este legata de toate echipamentele si subsistemele);
   • -  Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor solutii sau actiuni si/sau optimizarea acestor actiuni.
   • -  Alte echipamente, numai daca sunt necesare implementarii proiectului (ex. autolaboratoare de masurari energetice, analizoare de gaze, etc).
 • 2. Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, autorizatiilor etc);
 • 3. Managementul proiectului, auditul proiectului;
 • 4. Informare si publicitate.

Atentie !

  • Proiectul poate avea in vedere toate fluxurile de energie existente in cadrul intrerinderii solicitante, pentru care se va implementa sistemul de monitorizare (electrica, termica, apa, aer comprimat, pacura etc).

6. Cheltuielile eligibile

Toate cheltuielile trebuie sa corespunda obiectivelor POIM, sa fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului.

Bugetarea activitatilor va tine cont de urmatoarele:

 • Cheltuielile cu activitatile de informare si publicitate ale proiectului nu vor depasi 2% din valoarea totala a proiectului;
 • Cheltuielile cu managementul proiectului  nu vor depasi 5% din valoarea totala a proiectului;
 • Cheltuielile neeligibile mentionate la sectiunea 2.3 nu vor fi luate in calcul la elaborarea bugetului.

Urmatoarelor categorii de cheltuieli care NU sunt eligibile:

 • cheltuieli aferente contributiei in natura
 • cheltuieli cu amortizarea
 • cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite
 • cheltuieli de leasing
 • cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
 • cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport
 • cheltuieli generale de administratie
 • dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare
 • alte comisioane aferente creditelor
 • achizitia de echipamente second-hand
 • amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata si arbitraj
 • costurile pentru operarea obiectivelor de investitii
 • cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie
 • cheltuielile cu activitati legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 121/2014).

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

 • Valoarea maxima eligibila a finantarii nerambursabile acordate pentru o intreprindere (indiferent de tipul acesteia- mica, mijlocie sau mare) nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finantare.
 • Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile este  100%.

Atragem atentia ca valoarea maxima totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intreprinderea unica pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentului, nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 Euro.

Intreprinderea unica (grupul de intreprinderi legate) include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

 • o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
 • o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
 • o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 • o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.

8. Durata de implementare

  Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maximum 18 luni de la semnarea Contractului de finantare si sa nu depaseasca data de 31.12.2023.

9. Date de contact ale finantatorului
Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programuluihttp://www.fonduri-ue.ro/poim-2014

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri  poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:
E-mail: finantare@creativconsult.com.ro
Telefon: 0757 04 64 52
Comments are closed.