Finanţare europeană pentru microîntreprinderile din mediul urban: 200.000 Euro nerambursabili

Finanţare europeană pentru microîntreprinderile din mediul urban: 200.000 Euro nerambursabili

Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • 27.07.2016, ora 12:00   -  27.01.2017, ora 12:00

2. Obiectivele finantarii

 • Aceasta axa  este dedicata sprijinirii dezvoltarii microintreprinderilor, pe de o parte si a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de alta parte.

3. Beneficiari eligibili

 • Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.
 • Microintreprinderile sunt definite ca intreprinderi care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent in lei.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Sunt finantate investitiile numai din domeniile de activitate eligibile conform – Anexei – Lista de coduri CAEN eligibile.
 • La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate(conform certificatului constator ORC), autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii.
 • Domeniul de activitatea in care doreste sa realizeze investitia/proiectul trebuie declarat si autorizat distinct la locul de implementare a proiectului(Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea intr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin declaratia de angajament) ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru si/sau sa autorizeze clasa CAEN vizata de investitie, la locul de implementare.
 • Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN
 • In cazul in care investitia presupune achizitia unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura si functiile sale, poate fi exploatat in desfasurarea inclusiv a unor activitati adiacente, ce apartin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizata de proiect este reprezentata de ”domeniul principal”, respectiv domeniul in care bunul respectiv este utilizat in mod preponderent.
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
  • In aceasta situatie, devin obligatorii: O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2016, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 5 ianuarie 2015 (prima zi lucratoare din anul 2015) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.
   • - Pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare (conditie de eligibilitate aplicabila pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de durabilitate a investitiei, respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului de finantare).
   • - Atingerea tintei stabilite pentru cresterea numarului mediu de salariati, daca proiectul prevede si este punctat suplimentar (la evaluarea tehnica si financiara) pentru cresterea numarului mediu de salariati.
 • Sau
 • Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare
  • In aceasta situatie, devin obligatorii:
   • - Pastrarea a cel putin unui salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata (conditie de eligibilitate aplicabila pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de durabilitate a investitiei, respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului de finantare)
   • - Atingerea tintei stabilite pentru cresterea numarului mediu de salariati, daca proiectul prevede si este punctat suplimentar (la evaluarea tehnica si financiara) pentru cresterea numarului mediu de salariati.
 • Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura
 • a. contributia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibila a proiectului,
 • b. finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si
 • c. resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
 • Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere, respectiv:
  • Sa se afle in stare de faliment/ insolventa sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a incheiat acorduri cu creditorii, si-a suspendat activitatea economica sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale.
  • Sa faca obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile de mai sus.
  • Sa fie in dificultate.
  • Sa  fi fost gasit vinovat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea unei fraude/infractiuni din fonduri externe si/sau fonduri nationale.
  • Sa fie subiectul unui conflict de interese, respectiv sa se afle intr-o situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivitatii si impartialitatii procesului de evaluare selectie, contractare si implementare a proiectului.
  • Sa se afle in situatia de a induce/a fi indus grav in eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare si selectie, prin furnizarea de informatii incorecte  in cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri derulate in cadrul POR.
  • Sa se afle in situatia de a incerca/de a fi incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisiile de evaluare si selectie sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar  pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrul POR.
  • Sa fi suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii in legatura cu utilizarea de fonduri externe, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata.
 • Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare. La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.
 • Solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului (teren si/sau cladiri), la momentul depunerii cererii de finantare
  • Pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006) sau dreptul de superficie
  • In plus, imobilul (teren si/sau cladiri)
   • nu este afectat de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului.
   • nu este afectat de dezmembraminte ale dreptului de proprietate, cu exceptia dreptului de superficie (uzufruct, uz, abitatia)
   • nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica a imobilului, avand ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului in conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.
   • nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.
  • Pentru investitii care nu includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat) sau contract de inchiriere/locatiune. In cazul acelor domenii de activitate ce implica utilizarea echipamentelor, utilajelor in locuri diferite (e.g. activitatea de constructii), spatiul destinat implementarii proiectului va fi considerat spatiul in care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spatiul trebuie sa fie adecvat desfasurarii activitatii pentru care sunt achizitionate activele.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinta cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada de trei ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.
 • Nu sunt eligibile investitiile care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii.

Eligibilitatea proiectului

 • Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului.
 • Nu sunt eligibile proiectele ce includ investitii care au fost incheiate din punct de vedere fizic sau financiar pana la momentul depunerii cererii de finantare.
 • (pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii) Proiectul propus prin prezenta cerere de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.
 • Se vor respecta principiile privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:

a. Investitii in active corporale

i. lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

ii. achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

iii. achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.

b. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

c. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

6. Cheltuielile eligibile

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui program, sunt:

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui apel de proiecte:

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa.

1.2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru  refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.

3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii - se includ cheltuielile pentru:

obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;
obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;
obtinerea acordului de mediu;
obtinerea avizului P.S.I.;
alte avize, acorduri si autorizatii.

3.3. Proiectare si inginerie – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrarile de interventii la constructii existente se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnica.

3.4. Consultanta - se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare/ a planului de afaceri;
 • plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie.
 • plata serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii

3.5. Asistenta tehnica - se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);

plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

Atentie!

Pentru proiectele ce includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii, sunt eligibile cumulat, in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile .

Pentru proiectele ce nu includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii, sunt eligibile cumulat, in limita a 5 % din valoarea cheltuielilor eligibile.

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii – se cuprind cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

4.2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora:

Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe.

Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

Atentie!

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar.

4.3. Active necorporale – se cuprind:

Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.

Capitolul 5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2. Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile.

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului – sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei fara TVA

Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – sunt eligibile in limita a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv).

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

 • Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro.
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei.
 • Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei.

8. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.inforegio.ro/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri  poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52
Comments are closed.