Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de CD a intreprinderilor

Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de CD a intreprinderilor

40.000.000 lei / proiect in perioada    17 Mai 2013 –  17 Iunie 2013 pentru sprijinirea dezvoltarii  capacitatii de cercetare a intreprinderilor în vederea cresterii nivelului de inovare, a competitivitatii pe piata si  crearea de noi locuri de munca in activitatea de CD, prin Programului Operational SectorialCresterea Competitivitatii Economice”, Operatiunea 2.3.2  - “Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru CD”

Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • 17 Mai 2013  -  17 Iunie 2013

2. Obiectivele finantarii

 • Dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata.
 • Crearea de noi locuri de munca in intreprinderi pentru activitatea de CD.

3. Beneficiari eligibili

 • Solicitantii sunt societati cu personalitate juridica conform reglementarilor privind societatile comerciale (Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare) si cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD) mentionata in statut.
 • Solicitantii sunt intreprinderi mari, mijlocii sau mici conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Tipuri de proiecte eligibile

Prin aceasta operatiune sunt sprijinite urmatoarele categorii de proiecte:

 • Proiecte de modernizare a unor infrastructuri existente de cercetare din cadrul intreprinderii;
 • Proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii.
 • Ambele categorii de proiecte sunt insotite de achizitionarea de instrumente si echipamente noi de cercetare.

Nu se acorda sprijin financiar pentru urmatoarele domenii:

 • a) pescuitul si acvacultura;
 • b) constructiile navale;
 • c) industria carbunelui;
 • d) industria siderurgica;
 • e) sectorul fibrelor sintetice;
 • f) productia primara a produselor agricole enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana si a articolelor de pluta (coduri de Nomenclatura Combinata 4502, 4503, 4504);
 • g) productia si comercializarea produselor care imita sau substituie laptele si produsele din lapte, in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1898/1987.

Nu se acorda sprijin financiar pentru:

 • activitatile de export catre terte tari sau catre State Membre, legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • utilizarea cu precadere a produselor nationale in detrimentul produselor importate.

5. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Solicitantul este inregistrat si isi desfasoara activitatea in Romania.
 • Solicitantul are prevazuta activitatea de cercetare-dezvoltare in obiectul de activitate.
 • Intreprinderea solicitanta nu se afla in stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de catre un judecator sindic sau activitatile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege.
 • Intreprinderea solicitanta nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice, si-a indeplinit la timp obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Ordin MFP nr.673/2009, Ordin MFP nr.767/2009 – Ordin MAI nr.75/2009).
 • Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a furnizat informatii false si asigura toate informatiile solicitate.
 • Intreprinderea solicitanta nu se afla in dificultate, in sensul Liniilor Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate (Jurnalul Oficial al CE nr. C244/01.10.2004), si anume:
  • Pentru societatile cu raspundere limitata, cand nu se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimele 12 luni;
  • Pentru societatile in care cel putin o parte din asociati raspund nelimitat de datoriile intreprinderii, cand nu se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din declaratiile contabile ale societatii, si pierderea a mai mult de un sfert din acest capital in decursul ultimelor 12 luni;
  • Pentru intreprinderile de orice forma juridica atunci cand nu prezinta simultan urmatoarele simptome:
   • - cifra de afaceri in scadere
   • - inregistrare de pierderi
   • - acumularea de datorii
   • - fluxul de numerar in scadere
 • Solicitantul nu a fost subiect al unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.
 • Reprezentantul legal al intreprinderii solicitante nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
 • In cazul in care proiectul cuprinde lucrari de investitii privind imobile, solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate sau de primire in concesiune a terenului si, dupa caz, proprietatea, concesiunea sau inchirierea imobilului unde se face investitia (cu exceptia cazurilor in care imobilul in care se va realiza investitia va fi achizitionat in cursul derularii proiectului).
 • Concesiunea trebuie sa acopere o perioada de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. In cazul concesiunii, trebuie sa se faca dovada dreptului de a face investitii asupra terenului si cladirilor aflate in concesiune, pe o perioada de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. In cazul unui contract de inchiriere imobile, acesta sa aiba o durata de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare si sa prevada dreptul de a face investitii asupra cladirii inchiriate.
 • Pentru solicitantii care intentioneaza sa achizitioneze un teren pentru construirea unui imobil este acceptata depunerea la competitie a unui ante-contract de vanzare/cumparare pentru terenul in cauza. Semnarea contractului de finantare va fi insa conditionata de prezentarea titlului de proprietate asupra terenului.
 • In cazul in care propunerea de proiect implica numai achizitionarea de echipamente, fara lucrari de constructie, se solicita numai un act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare al spatiului in care se vor instala si utiliza acele echipamente (titlu de proprietate sau contract de inchiriere/concesiune).
 • In cazul in care solicitantul detine cu titlu de proprietate imobilul si/sau terenul pe care se face investitia, acestea trebuie sa fie libere de orice sarcini si servituti si sa nu faca obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecãtoresti si nici al unor revendicãri potrivit unor legi speciale inmaterie sau a dreptului comun.
 • Datele referitoare la solicitant trebuie sa fie inregistrate si actualizate in RPC (Registrul Potentialilor Contractori), si anume:
  • Statut si documente de infiintare / Extras de la Registrul Comertului cu informatii despre actionari, capital social / Certificat de inregistrare la Registrul Comertului;
  • Bilanturile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit si Pierdere.
 • Solicitantul  sa nu beneficieze depune  de dubla finantare din fonduri publice.
 • Solicitantul de tip intreprindere mica sau mijlocie depune o declaratie cuprinzand informatii cu privire la incadrarea intreprinderii in categoria IMM.
 • Solicitantul trebuie sa nu mai fi primit  ajutor de stat pe operatiunea 2.3.2.
 • Investitia initiala propusa in proiect trebuie sa se adreseze numai activitatilor de cercetare-dezvoltare orientate spre sectoare economice eligibile
 • Sectorul economic eligibil caruia i se adreseaza propunerea de proiect trebuie sa se coreleze sau sa fie similar cu sectorul de activitate al intreprinderii (cod CAEN) declarat ca relevant pentru proiect.

6. Durata implementării şi finalizării proiectului

Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice in care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului, nu poate depasi data de 1 iulie 2015.

 • Maximum 24 de luni, atat pentru proiectele de modernizare (fara constructie sau extindere de cladiri), cat si pentru proiectele cu constructie/extindere de cladiri.

7. Activitati eligibile

Pentru aceste proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati aferente investitiei initiale:

 • achizitie de teren;
 • modernizarea cladirilor/spatiilor CD
 • constructie/extindere cladiri (institute/centre/laboratoare CD)
 • achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau spatii
 • achizitionarea de active corporale pentru CD: aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare
 • achizitionarea de active necorporale (aplicatii informatice, licente) aferente proiectului

Un proiect include achizitionarea de echipamente pentru CD insotita sau nu de una sau mai multe activitati privind lucrari de modernizare si/sau constructii. Nu este obligatoriu ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus.

Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati de constructie si/sau modernizare cladiri. Se urmareste dotarea cu aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare care sa functioneze intr-un mediu adecvat.

Solicitantul trebuie sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea scopului proiectului (modalitatea prin care noua infrastructura sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderii in vederea cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata, precum si a crearii de noi locuri de munca in activitatea de CD).

Activitatile de informare si publicitate, si activitatile de management de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii.

8. Cheltuieli eligibile

Urmatoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).

Regula de eligibilitate se aplica si in cazul in care se achizitioneaza o cladire in scopul demolarii acesteia si utilizarii terenului, in conformitate cu art. 6 al HG 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Cheltuieli cu lucrari de modernizare/extindere/constructie cladiri si spatii

Sunt eligibile in limita a max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, daca se realizeaza constructia unei unitati noi de cercetare-dezvoltare in cadrul intreprinderii si daca valoarea totala a investitiei depaseste 20 milioane lei.

In toate celelalte cazuri sunt eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisa in HG nr. 28/2008, cu urmatoarele exceptii:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care implica devieri de cursuri de apa sau stramutari de localitati sau monumente istorice
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, care implica executarea de cai ferate industriale
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (capitolul 3 din HG nr. 28/2008):
  • studii de teren
  • obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
  • proiectare si inginerie
  • organizarea procedurilor de achizitie
  • consultanta
  • asistenta tehnica
 • Cheltuieli pentru comisioane si taxe: comisionul bancii finantatoare, comisioanele si dobanzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante (beneficiarului), taxele pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de natura taxelor sau comisioanelor.

3. Cheltuieli pentru achizitie de active corporale

 • 3.1 Echipamente IT si pentru comunicatii
 • 3.2 Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare

4. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale

 • 4.1 Aplicatii informatice
 • 4.2 Licente

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active fixe necorporale sunt eligibile doar in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

5. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii

 • Cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri si spatii sunt eligibile in limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. In cazul in care se efectueaza si lucrari de modernizare/extindere cladiri si spatii, atunci, acestea impreuna cu cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri si spatii sunt eligibile in aceeasi limita de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor este eligibila.

9.  Recomandari

Conditii specifice pentru investitiile initiale:

a) Investitia trebuie sa fie mentinuta in regiunea beneficiara pentru minimum 5 ani pentru intreprinderi mari sau 3 ani in cazul IMM-urilor, dupa finalizarea implementarii proiectului. Aceasta prevedere nu interzice inlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite invechite ca urmare a unor schimbari tehnologice rapide, cu conditia ca activitatea sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada minima specificata.

b) Ca sa fie eligibile, activele necorporale trebuie:

 • sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
 • sa fie considerate active amortizabile;
 • sa fi fost achizitionate de la un tert, in conditii de piata;
 • sa fie incluse in activele firmei si sa ramana in locatia care primeste ajutorul regional pentru cel putin cinci ani in cazul intreprinderilor mari sau cel putin trei ani in cazul IMM-urilor.

c) Beneficiarul de ajutor de stat in cadrul acestei scheme trebuie sa faca dovada contributiei proprii, intr-un cuantum de minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, in functie de categoria intreprinderii, regiunea unde va fi implementat proiectul si intensitatea ajutorului de stat. Aceasta contributie va fi asigurata fie din fonduri proprii sau prin finantare externa, intr-o forma care nu implica fonduri publice.

d) In cazul achizitiei de cladiri, numai cheltuielile de procurare de la terte parti sunt luate in considerare, cu conditia ca tranzactia sa se desfasoare in conditii de piata. Daca achizitia este insotita de alte investitii initiale, cheltuielile legate de acestea din urma vor fi adaugate cheltuielilor pentru achizitia imobilului.

e) Nu sunt permise achizitii in regim de leasing.

f) Pentru intreprinderile din sectorul transport, cheltuielile pentru cumpararea echipamentelor de transport (active mobile) nu sunt eligibile pentru ajutor regional pentru investitii initiale.

g) Toate activele achizitionate trebuie sa fie noi. Sunt exceptate de la aceasta prevedere achizitiile de cladiri de catre IMM-uri.

h) Achizitiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

i) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active fixe necorporale sunt eligibile doar in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

10. Bugetul apelului de proiecte este 100.000.000 lei.

11. Valoarea maxima a sprijinului financiara nerambursabil este cuprinsa intre 1.000.000 lei si 40.000.000 lei.

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.

Intensitatea ajutorului de stat se calculeaza ca procent din costurile eligibile actualizate ale investitiei initiale in active corporale si necorporale.

Dimensiunea maxima a asistentei financiare nerambursabile, ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, nu poate depasi urmatoarele intensitati:

 • pentru intreprinderi mari: 50% (40% in regiunea Bucuresti – Ilfov)
 • pentru intreprinderi medii: 60% (50% in regiunea Bucuresti – Ilfov)
 • pentru intreprinderi mici: 70% (60% in regiunea Bucuresti – Ilfov)

Intensitatile maxime de finantare prezentate mai sus se aplica tuturor cheltuielilor eligibile ale proiectului suportate din fonduri publice, fie ca acestea provin din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

12. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/articol/1707/fonduri-structurale-competitii-operatiunea-2-3-2-competitie-cu-depunere-la-termen

Varianta pdf a rezumatului acestui program poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18
Comments are closed.