>Consultanta in domeniul Achizitiilor Publice

Încă din 2006, odată cu schimbarea sistemului public de achiziții, ne-am specializat în domeniul achizitiilor publice, iar în cei 14 ani de activitate am consiliat peste 300 de clienți publici și privați. În prezent activăm ca furnizor de servicii de achizitii publice în conformitate cu L98/2016, un număr de peste 50 de Autorități Contractante având externalizate complet achizițiile publice companiei noastre.

Serviciile de achiziții publice pe care le oferim au ca bază legală respectarea H.G. 395/2016 privind aporbarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, art.2 și anume:

3.

4. alin.(1): ”În vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă înfiinţează în condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor, format, de regulă, din minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având studii superioare, precum şi specializări în domeniul achiziţiilor.”<.br>
5.

6. alin.(6): ”În aplicarea prevederilor prezentului articol, autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică şi/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achiziţiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi/sau soluţionarea contestaţiilor.”

Serviciile de expertiza si consultanta in domeniul achizitiilor publice oferite de grupul C.I.S.I.F sunt urmatoarele:

Serviciile de expertiza si consultanta in domeniul achizitiilor publice oferite de grupul C.I.S.I.F sunt urmatoarele:
1.Realizarea STRATEGIEI ANUALE de achiziții publice
2.Consultanță realizare PROCEDURI SIMPLIFICATE de achiziții (servicii)

- realizarea documentatiei de atribuire: strategia de achizitii a contractului, continutul invitatiei, declaratiile A.C., modele formulare, draftul de contract, caietul de sarcini (partea generala), DUAE, modele de procese verbale vizualizare DUAE, vizualizare oferte, procese verbale de evaluare intermediara, raportul procedurii

- asistență la încarcarea în SEAP și transmiterea spre validare, inclusiv semnarea electronică a documentelor cu semnatură extinsă

- asistență în remedierea oricarei observații din partea ANAP

- asistență în cadrul derulării procedurii, până la primirea ofertelor: raspunsuri la solicitarile de clarificari (inclusiv gestionarea comunicarii cu alte parti/furnizori implicati), formularea de puncte de vedere la contestatii (daca este cazul), gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP

- asistenta in procesul de evaluare prin implicarea unui expert cooptat in analiza ofertelor si gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP: analiza DUAE, formularea de solicitari de clarificari la faza DUAE, evaluarea tehnica, solicitarea de clarificari la oferta tehnica, evaluarea financiara intermediara, solicitarea documentelor in sustinerea DUAE, intocmirea raportului procedurii, transmiterea comunicarilor, contractarea

- asistenta in solutionarea contestatiilor (daca este cazul)
3.Consultanță realizare PROCEDURI SIMPLIFICATE de achiziții (bunuri)

- Realizarea documentatiei de atribuire: strategia de achizitii a contractului, continutul invitatiei, declaratiile A.C., modele formulare, draftul de contract, caietul de sarcini (partea generala), DUAE, modele de procese verbale vizualizare DUAE, vizualizare oferte, procese verbale de evaluare intermediara, raportul procedurii

- asistenta la incarcarea in SEAP si transmiterea spre validare, inclusive semnarea electronica a documentelor cu semnatura extinsa

- asistenta in remedierea oricarei observatii din partea ANAP

- asistenta in cadrul derularii procedurii, pana la primirea ofertelor: raspunsuri la solicitarile de clarificari (inclusiv gestionarea comunicarii cu alte parti/furnizori implicati), formularea de puncte de vedere la contestatii (daca este cazul), gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP

- asistenta in procesul de evaluare prin implicarea unui expert cooptat in analiza ofertelor si gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP: analiza DUAE, formularea de solicitari de clarificari la faza DUAE, evaluarea tehnica, solicitarea de clarificari la oferta tehnica, evaluarea financiara intermediara, solicitarea documentelor in sustinerea DUAE, intocmirea raportului procedurii, transmiterea comunicarilor, contractarea

- asistenta in solutionarea contestatiilor (daca este cazul)
4.Consultanță realizare PROCEDURI SIMPLIFICATE de achiziții (lucrări)

- Realizarea documentatiei de atribuire: strategia de achizitii a contractului, continutul invitatiei, declaratiile A.C., modele formulare, draftul de contract, caietul de sarcini (partea generala), DUAE, modele de procese verbale vizualizare DUAE, vizualizare oferte, procese verbale de evaluare intermediara, raportul procedurii)

- asistență la încarcarea în SEAP și transmiterea spre validare, inclusiv semnarea electronica a documentelor cu semnatura extinsa )

- asistenta in remedierea oricarei observatii din partea ANAP)

- asistenta in cadrul derularii procedurii, pana la primirea ofertelor: raspunsuri la solicitarile de clarificari (inclusiv gestionarea comunicarii cu alte parti/furnizori implicati), formularea de puncte de vedere la contestatii (daca este cazul), gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP)

- asistenta in procesul de evaluare prin implicarea unui expert cooptat in analiza ofertelor si gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP: analiza DUAE, formularea de solicitari de clarificari la faza DUAE, evaluarea tehnica, solicitarea de clarificari la oferta tehnica, evaluarea financiara intermediara, solicitarea documentelor în susținerea DUAE, întocmirea raportului procedurii, transmiterea comunicarilor, contractarea)

- asistență în soluționarea contestațiilor (dacă este cazul)
5.Consultanță realizare LICITAȚII DESCHISE de achiziții (bunuri/servicii/lucrări)

- Realizarea documentatiei de atribuire: strategia de achizitii a contractului, continutul invitației, declaratiile A.C., modele formulare, draftul de contract, caietul de sarcini (partea generala), DUAE, modele de procese verbale vizualizare DUAE, vizualizare oferte, procese verbale de evaluare intermediara, raportul procedurii

- asistență la încarcarea în SEAP și transmiterea spre validare, inclusiv semnarea electronica a documentelor cu semnatura extinsă

- asistență în remedierea oricărei observații din partea ANAP

- asistenta in cadrul derularii procedurii, pana la primirea ofertelor: raspunsuri la solicitarile de clarificari (inclusiv gestionarea comunicarii cu alte parti/furnizori implicati), formularea de puncte de vedere la contestatii (daca este cazul), gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP

- asistenta in procesul de evaluare prin implicarea unui expert cooptat in analiza ofertelor si gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP: analiza DUAE, formularea de solicitari de clarificari la faza DUAE, evaluarea tehnica, solicitarea de clarificari la oferta tehnica, evaluarea financiara intermediara, solicitarea documentelor in sustinerea DUAE, intocmirea raportului procedurii, transmiterea comunicarilor, contractarea

- asistenta in solutionarea contestatiilor (daca este cazul)
6.Servicii de asistență și consultanță la ACHIZIȚII DIRECTE (indiferent de numarul acestora) pe întreaga durată a unui an calendaristic

- realizarea caietelor de sarcini sau a termenilor de referinta in functie de necesitatile autoritatii contractante, specificatiile tehnice ale obiectului achizitiei si in functie de cerintele legislatiei in vigoare

- realizarea drafturilor referatelor de necessitate

- realizarea si publicarea anuntului de publicitate voluntara din SEAP

- redactarea modelelor de invitatii, in cazul in care nu se va utiliza SEAP-ul

- prezentarea unui draft de contract pentru bunurile/serviciile achizitionate

- redactarea modelului de selecte a ofertei castigatoare

- adaptarea draftului de contract dupa specificul ofertei selectate

- completarea modelului de notificare catre ANAP de semnarea a contractului

- redactarea unui model de ordin de incepere a serviciilor/livrare a bunurilor
7.Servicii de asistență și consultanță în ACHIZIȚII (altele decat cele directe, indiferent de numărul acestora) pe intreaga durata a unui an calendaristic. În acest pachet intra toate serviciile de la punctele 1-5

- consultanta in actualizarea programului anual al achizitiilor publice

- consultanta in alegerea procedurii corecte si in stabilirea unui calendar al procedurii care va cuprinde schita tuturor pasilor de la redactarea documentelor necesare procedurii si pana la incheierea contractului

- consultanta in redactarea strategiei de contractare

- consultanta (prin implicarea specialistilor) in redactarea caietelor de sarcini, (identificarea si definirea corecta si obiectiva a cerintelor tehnice si de calitate a obiectului procedurii)

- consultanta in redactarea modelelor de formulare puse la dispozitia potentialilor ofertanti

- consultanta in redactarea draftului de conditii contractuale puse la dispozitia ofertantilor

- consultanta in redactarea draftului declaratiilor prevazute de legislatie din partea responsabilului legal, elaborarea declaratiilor de confidentialitate si impartialitate pentru membrii comisie de evaluare a ofertelor

- consultanta in redactarea draftului privind procesul verbal de dechidere a ofertelor, redactarea draftului

- consultanta in redactarea draftului modelelor proceselor verbale ale sedintelor intermediare de evaluare a ofertelor,

- consultanta in redactarea draftului drafturilor/modelelor pentru cererile de clarificari din partea comisiei de evaluare pe durata evaluarii ofertelor

- consultanta in redactarea draftului draftului pentru raportul procedurii

- consultanta in redactarea draftului pentru comunicarile rezultatelor procedurii

- consultanta in verificarea documentatiei de atribuire in vederea evitarii de corectii financiare

- Indrumare si asistenta in utilizarea SEAP pentru publicarea documentatiei de atribuire, inclusiv in implementarea recomandarilor efectuate de catre ANAP inainte de publicarea anuntului de participare

- Indrumare si asistenta în gestionare relatiei cu institutiile statului cu competente in domeniul achizitiilor publice;

- Consultanta in derularea procedurilor de achizitie la termenele si in conditiile stabilite, realizarea calendarului procedurii

- Consultanta pentru elaborarea solicitarilor de clarificari si a raspunsurilor la solicitarile de clarificari;

- Consultanta in redactarea raspunsurilor la clarificarile primite de la potentialii ofertanti inainte de data limita de depunere a ofertelor

- Consultanta in redactarea raspunsurilor la contestatiile inregistrate inainte de data limita de depunere a ofertelor

- Oferirea de recomandari cu privire la situatiile generate de solicitarile/contestatiile primite inainte de data limita de depunere a ofertelor

- Delegarea a cel putin unui expert cooptat pe domeniul achizitiei si a unui expert cooptat pe domeniul financiar/achizitii pentru comisia de evaluare a ofertelor primite

- Consultanta in faza de contractare – verificarea conditiilor de legalitate a semnarii contractului (documentele necesare semnarii, verificarea respectarii clauzelor contractuale, depunerea garantiilor, contractele de asociere, acordurile de subcontractare etc)

- Consultanta in modificarea ulterioara a conditiilor contractuale (acte aditionale)

- Completarea si pregatirea pentru arhivare a dosarului achizitiei publice.

Trimite un mesaj


Spune-ne cu ce iti doresti sa te ajutam si ne asiguram ca unul dintre consultatii potriviti tie o sa iti raspunda in cel mai scurt timp posibil.