Dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi a institutelor de drept public

Dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi a institutelor de drept public

Uniunea Europeana prin Programului Operational SectorialCresterea Competitivitatii EconomiceAxa 2, Operatiunea 2.2.1  - Dezvoltarea infrastructurii de CD existente si crearea de noi infrastructuri de CD, sprijina dezvoltarea infrastructurii de CD a institutiilor de invatamant superior si institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri  si sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România, oferind o finantare nerambursabila de pana la 60.000.000 lei.

Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • 17 Mai 2013  -  17 Iunie 2013

2. Obiectivele finantarii

 • Cresterea capacitatii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD in scopul ridicarii nivelului de competitivitate stiintifica pe plan international;
 • Imbunatatirea calitatii si eficientei activitatii de CD desfasurate in universitatile si in institutele de CD publice in scopul stimularii ofertei de servicii performante pentru intreprinderi;
 • Asigurarea unui mediu de cercetare si educatie de un inalt nivel tehnico-stiintific pentru atragerea de specialisti din strainatate si a tinerilor cercetatori In institutiile CD publice din Romania.

3. Beneficiari eligibili

 • Institutiile de invatamant superior de drept public acreditate si structurile acestora (inclusiv spitalelor clinice si universitare, care au activitate de cercetare-dezvoltare), cu activitate de cercetare In statut / ROF;
 • Institutiile de cercetare-dezvoltare de drept public, calificate ca organizatii de cercetare:
  • institute nationale de cercetare-dezvoltare;
  • institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura;
  • institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice sau de drept public;
  • centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale.

4. Tipuri de proiecte eligibile

 • Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente cu achizitionare de noi instrumente si echipamente si cu lucrari de modernizare a locatiilor de cercetare.
 • Proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre de cercetare, institute si laboratoare in cadrul organizatiilor publice de cercetare existente, care isi extind aria de activitate sau deschid noi directii de cercetare

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci arii tematice prioritare:

 • Sanatate;
 • Agricultura, siguranta si securitate alimentara;
 • Energie;
 • Mediu;
 • Materiale, produse si procese inovative.

5. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Solicitantul  sa isi desfasoara activitatea in Romania.
 • Activitatea de cercetare-dezvoltare sa fie in obiectul de activitate al solicitantului, stabilit potrivit legii si solicitantul sa fie in conformitate cu definitia referitoare la „organizatia de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (2006/C 323).
 • In cazul in care proiectul cuprinde lucrari de investitii privind cladiri solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate sau de primire in concesiune a terenului si, dupa caz, proprietatea, concesiunea sau inchirierea cladirii unde se face investitia.
 • Concesiunea trebuie sa acopere o perioada de 49 ani si sa aiba o valabilitate de cel putin 30 ani de la data depunerii cererii de finantare. In cazul concesiunii, trebuie sa se faca dovada dreptului de a face investitii asupra terenului si cladirilor aflate in concesiune, pe o perioadã de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. In cazul unui contract de inchiriere cladiri/spatii, acesta trebuie sa fie inregistrat la Administratia Financiara, sa dureze o perioada de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare si sa prevada dreptul de a face investitii asupra cladirii inchiriate.
 • In cazul in care propunerea de proiect implica numai achizitionarea de echipamente, fara lucrari privind cladirile existente sau constructii de noi cladiri, se solicita numai un act privind cladirea (titlu de proprietate sau contract de inchiriere/ concesiune).
 • Cladirea si/sau terenul pe care se face investitia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare:
  • Nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica;
  • Nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau a dreptului comun.
 • Solicitantul sa fie inregistrat si sa aiba datele actualizate in RPC (Registrul Potentialilor Contractori), si anume:
  • Statut si documente de infiintare a institutiei / Extras de la Registrul Comertului cu informatii despre actionari, capital social / Certificat de inregistrare la Registrul Comertului;
  • Bilanturile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit si Pierdere.
 • Solicitantul sa nu beneficieze  de dubla finantare din fonduri publice.

6. Durata implementării şi finalizării proiectului

Perioada de implementare, care include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice in care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului, nu poate depasi data de 1 iulie 2015.

 • Maxim 24 luni – pentru proiectele de modernizare (fara constructie sau extindere de cladiri)
 • Maxim 36 luni – pentru proiectele cu constructie/extindere de cladiri

7. Activitati eligibile

Activitatile eligibile in cadrul acestei operatiuni, sunt urmatoarele:

 • activitati privind modernizare/extindere/constructie cladiri (inclusiv, unde este cazul, realizarea proiectului de executie si obtinerea autorizatiei de construire si darea in functiune a cladirilor);
 • achizitionarea de active corporale (cladiri, aparatura, instrumente, echipamente) si active necorporale pentru CD, precum si instalarea/punerea in functiune a echipamentelor;
 • management de proiect (inclusiv activitati de informare si publicitate privind proiectul).

Atentie!

 • Un proiect include achizitionarea de echipamente pentru CD insotita sau nu de una sau mai multe activitati privind lucrarile de constructii.
 • Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati de constructie si/sau modernizare cladiri.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea scopului proiectului (necesitatea acestora pentru dezvoltarea activitatilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activitatilor existente, prin abordarea de tematici noi in aria tematica prioritara, etc).

8. Cheltuieli eligibile

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, precum:

 • 2.1 Demolari
 • 2.2 Demontari
 • 2.3 Dezafectari (cu exceptia dezafectarii centralelor nucleare)
 • 2.4 Defrisari
 • 2.5 Evacuari materiale rezultate
 • 2.6 Devieri retele de utilitati din amplasament
 • 2.7 Sistematizari pe verticala
 • 2.8 Drenaje
 • 2.9 Epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza)

3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului, precum:

 • 3.1 Lucrari si actiuni de protectia mediului
 • 3.2 Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum: plantarea de copaci, reamenajare de spatii verzi

4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, precum:

 • 4.1 Alimentare cu apa
 • 4.2 Canalizare
 • 4.3 Alimentare cu gaze naturale
 • 4.4 Agent termic
 • 4.5 Energie electrica
 • 4.6 Retele de comunicatii (telefonie, radio-tv, internet)
 • 4.7 Drumuri de acces
 • 4.8 Bransare la retele de utilitati

5. Cheltuieli pentru proiectare

 • 5.1 Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului)
 • 5.2 Obtinere avize, acorduri si autorizatii (obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.; obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa; intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea funciara; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului PSI; alte avize, acorduri si autorizatii)
 • 5.3 Proiectare si inginerie: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie, verificarea tehnica a proiectarii, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului
 • 5.4 Cheltuieli efectuate pentru expertize tehnice pentru lucrari de modernizare sau consolidare a constructiilor existente sau pentru continuarea lucrarilor la constructii Incepute si neterminate
 • 5.5 Cheltuieli pentru expertize, cercetari si audit energetic pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor

Cheltuielile de la pct. 5.4 si 5.5 sunt eligibile in conditiile in care sunt necesare pentru instalarea si buna functionare a echipamentelor de cercetare achizitionate prin proiect.

6. Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie publica

7. Cheltuieli pentru consultanta si expertiza

 • 7.1 Servicii de consultanta la elaborarea studiilor de piata si evaluare
 • 7.2 Servicii de consultanta In domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie, precum si receptia lucrarilor
 • 7.3 Servicii de consultanta pentru studii si/sau analize necesare pe perioada de implementare a proiectului
 • 7.4 Servicii de consultanta si/sau expertiza tehnica, financiara, contabila si juridica

8. Cheltuieli pentru asistenta tehnica

 • 8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului, daca nu intra in costurile proiectarii
 • 8.2 Plata dirigintilor de santier
 • 8.3 Servicii pentru instalarea si punerea in functiune a echipamentelor
 • 8.4 Servicii de audit financiar si verificare, cu respectarea prevederilor contractului de finantare/ in cazul in care sunt solicitate de catre AM/OI

9. Cheltuieli pentru constructii si instalatii

 • 9.1 Executie cladiri
 • 9.2 Consolidari, modernizari, reparatii cladiri, in conditiile in care sunt necesare pentru functionarea echipamentelor de cercetare achizitionate prin proiect
 • 9.3 Constructii speciale
 • 9.4 Instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, retele de comunicatii electronice

10. Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice

11. Cheltuieli pentru achizitia de instalatii si utilaje

 • 11.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
 • 11.2 Utilaje fara montaj (care tin de procesul tehnologic) si echipamente de transport tehnologic, inclusiv echipamente mobile amenajate pentru cercetare

12. Cheltuieli pentru organizarea de santier

 • 12.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cheltuieli legate de lucrari de nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale de cai de comunicatie sau constructii, bransarea la utilitati, realizarea de cai de acces, constructii sau amenajari la constructii existente, cheltuieli de desfiintare de santier)
 • 12.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier (obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie,intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, contractele de asistenta cu politia rutiera, contracte temporare cu furnizorii de utilitati, cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic)

13. Cheltuieli pentru plata cotelor legale

 • 13.1 Cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
 • 13.2 Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
 • 13.3 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

14. Cheltuieli diverse si neprevazute pentru proiectele de infrastructura se considera eligibile daca sunt detaliate prin documente justificative, in limita a 10% din valoarea cumulata a categoriilor 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, 3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului, 4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, 5. Cheltuieli pentru proiectare (5.1+5.2+5.3+5.4), 7. Cheltuieli pentru consultanta (7.1+7.2), 8. Cheltuieli pentru asistenta tehnica (8.1+8.2), 9. Cheltuieli pentru constructii si instalatii, 10. Cheltuieli pentru montaj utilaje tehnologice, 11. Cheltuieli pentru achizitia de instalatii si utilaje, 19. Cheltuieli pentru dotari

Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urmatoarele cazuri:

 • 14.1 Cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice
 • 14.2 Cheltuieli rezultate in urma costurilor suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari necesare pe parcursul implementarii proiectului
 • 14.3 Cheltuieli de conservare, in cazul Intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta

15. Cheltuieli pentru darea in exploatare

 • 15.1 Pregatirea personalului de exploatare
 • 15.2 Probe tehnologice si teste

16. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii

17. Cheltuieli pentru Inchirieri de echipamente si utilaje (altele decat pentru cercetare), care contribuie in mod direct la realizarea obiectivelor proiectului

19. Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar

 • 19.1 Echipamente IT si pentru comunicatii
 • 19.2 Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare, precum si componente ale acestora
 • 19.3 Mobilier de laborator
 • 19.4 Dotari PSI
 • 19.5 Dotari de uz gospodaresc
 • 19.6 Dotari privind protectia muncii
 • 19.7 Piese de schimb

20. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale

 • 20.1 Aplicatii informatice
 • 20.2 Licente, drepturi de utilizare

22. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect

24. Cheltuieli generale de administratie

 • 24.1 Servicii de comunicatii (comunicatii electronice, servicii postale si de curierat)
 • 24.2 Intretinere si reparatii de spatii, echipamente, utilaje, instalatii
 • 24.3 Plata utilitatilor (energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale)
 • 24.4 Inchirieri spatii (numai pentru Inchirierea sediului beneficiarului de proiect)
 • 24.5 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

25. Cheltuieli aferente managementului de proiect

 • 25.1 Cheltuieli de personal (salariale si de deplasare)
 • 25.2 Transport bunuri
 • 25.3 Birotica

Conditii specifice de eligibilitate a cheltuielilor:

 • cheltuielile salariale pe proiect se cumuleaza per persoana cu toate veniturile salariale directe obtinute din contractele de finantare si din fondurile bugetare alocate Planului National de Cercetare-Dezvoltare Inovare II pentru perioada 2007-2013 si nu pot depasi plafoanele prevazute In Anexa 3 la Hotararea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II pentru perioada 2007 – 2013 (OM nr. 2508/2007). Cheltuielile salariale se deconteaza conform contractului de munca si/sau proportional cu procentul din fisa postului/foaia de prezenta aferenta atributiilor specifice implementarii proiectului;
 • cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pana la 10% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 2.000.000 lei (OM nr. 2508/2007). Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal pentru max. 5 persoane;
 • cheltuielile generale de administratie sunt eligibile in limita a 1% din costurile directe eligibile ale proiectului (adica nu trebuie sa depaseasca 1% din valoarea eligibila cumulata a categoriilor 1-17, 19, 20, 22, 25). Conform HG 759/2007, cheltuielile generale de administratie reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activitati din cadrul proiectului.

9. Bugetul apelului de proiecte este 200.000.000 lei.

10. Valoarea maxima a sprijinului financiara nerambursabil este cuprinsa intre 4.000.000 lei si 60.000.000 lei.

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.
Asistenta financiara nerambursabila constituie 100% din totalul costurilor eligibile.

11. Date de contact ale finantatorului

Varianta pdf a rezumatului acestui program poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18
Comments are closed.